תקנון

תנאי שימוש באתר

נא קרא הסכם זה בעיון לפני השימוש באתר (כהגדרתו מטה) של חברת אמוקס סחר בע”מ, ח.פ. 515895985 מרחוב כחול 6 – פארק תעשיות משגב (להלן: “החברה“).

השימוש באתר האינטרנט מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש באתר האינטרנט רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאים אלו (להלן: “תנאי השימוש“) בכתובת: [/תנאי-שימוש/amox.co]. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

קדימון

 1. אתר www.amox.co הוא אתר המשמש למכירת מכלים וכלים (בין השאר לשמני זית) והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

קניין רוחני

 1. תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמש הרשאה להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו בלבד. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לחברה ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהחברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, ובכללן – המידע, התכנים, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, המפרטים, סימני המסחר, הלוגואים, יישומי התוכנה וכיוצא באלו, הינן של החברה ו/או ספקיה ו/או נותני רישיון מהם ניתנה לחברה זכות שימוש בקניין רוחני, והן מוגנות על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, וכן חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.
 2. סימני המסחר של החברה, לרבות אך לא למעט הגרפיקה, האיורים, הסמלים, הלוגואים והעיצובים השונים יישארו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה ואינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בהם.
 3. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש, בין אם באופן חלקי, מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של החברה, בכתב ומראש.

התחייבויות המשתמש

 1. הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי באתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לאתר על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג’ את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על האתר ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר.
 2. אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו”ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

 1. החברה אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 2. השירות מסופק לך “כמות שהוא” (“As Is”) ולפי זמינותו (“As Available”) ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. החברה אינה מבטיחה כי אתר האינטרנט יענה על דרישותיך או כי פעולת אתר האינטרנט תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 3. אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.
 4. למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎הגבלת אחריות זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של החברה על פי כל דין.

המוצרים באתר

 1. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
 3. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.

משלוחים

 1. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או קבלת ההעברה הבנקאית.
 2. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות או בעת ביצוע הזמנת המוצר טלפונית, תוך 7 ימי עסקים.
 3. החברה תספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה לרבות דמי משלוח ומע”מ, באמצעות כרטיס אשראי/ העברה בנקאית/ PayPal או במזומן, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.. ניתן לשלם דרך עמוד התשלום או טלפונית במספר 0548222333.
 4. זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 5. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.דמי המשלוח עבור המשלמים באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית/ PayPal דרך עמוד התשלום באתר או טלפונית יהיו בעלות של 30 ש”ח בלבד. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. במכירה במזומן, השליח יגבה 50 ש”ח דמי משלוח.
 6. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות סגר, שביתות, השבתות, וכיוצ”ב.
 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר – על הלקוח להודיע לנו על כך מיידית. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של החברה.
 8. בעת אספקת המוצר ללקוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
 9. ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, ממחסני החברה בסח’נין, בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.

שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות ותמיכה

 1. על החברה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.
 2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את האתר, לרבות מבנה האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת החברה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהחברה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני info@amox.co אין ביכולת החברה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והחברה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

סיום ההתקשרות

 1. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. החברה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.
 2. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.
 3. מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת בכתובת [/מדיניות-פרטיות/amox.co] , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

שונות

 1. על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.
 2. הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
 3. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. החברה תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
 4. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
 5. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
 6. אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
 7. החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 8. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

הצהרת נגישות

37. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1988 נועד להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.

38. החברה פועלת ומקדמת את נושא הנגישות, ולכן עשתה מאמצים להתאים את האתר, ככל האפשר, לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013.

39. יחד עם זאת, ככל שנתקלת בשיבוש, ליקוי או חוסר התאמה מסוים בנגישות לאתר או באופן אספקת המוצרים – הנך מוזמן לפנות לרכז הנגישות של החברה ולהסב את תשומת ליבו לכך.

40. את הפניות יש להפנות לחברה, בכתובת הדואר האלקטרוני: info@amox.co או במספר הטלפון: 0548222333 החברה תעשה את מרב המאמצים לתת מענה מלא לפנייתכם, על מנת שתוכלו ליהנות מהאתר.

פרטי התקשרות

אמוקס סחר בע”מ : רחוב כחול 6, משגב

info@amox.co

עודכן לאחרונה ינואר 2023 .


מדיניות החזרות וביטולים

 1. כל הרוכש מוצר באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981″
 2. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר, יישלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן (להלן: “מסמך פרטי העסקה“).

ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים הבאות:

 1. בדואר אלקטרוני לכתובת info@amox.co
 2. במוקד שירות הלקוחות בטלפון 0548222333
 3. בדואר רשום לכתובת ת.ד 31 , משגב
 4. במחסני החברה בכתובת: רחוב כחול 6 – משגב

בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, הכל כמפורט להלן:

 1. לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 30 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מביניהם;
 2. ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 3. בביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא רשאית החברה לנכות דמי ביטול בשיעור של יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם;
 4. לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר למחסני החברה. היה והמוצר הגיע לבית הלקוח וברצונו להשתמש בשירותי ההחזרה של החברה, הוא ישלם דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.
 5. לקוח שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר.
 6. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.
 7. לקוח המעוניין בכך, יוכל לבחור בין השבה כספית כמפורט לעיל, לבין החלפת המוצר למוצר שווה ערך או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר ללא הגבלת זמן.
 8. למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

תשומת ליבכם כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

מדיניות אחריות

 

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו נכתבה בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בה מתייחס לשני המינים.

עם רכישת מוצר של חברת אמוקס סחר בע”מ, הרינו להודות לך על האמון שנתת במוצרנו. אנו בטוחים כי תהיה שבע רצון מהשימוש במוצרינו לאורך זמן.

אמוקס סחר בע”מ מעניקה אחריות ללקוחותיה, לעניין תקינותם ושלמותם של המוצרים המסופקים על ידה, והכול בהתאם לתנאים כדלקמן:

 1. תקופת האחריות הינה ל-10 שנים ממועד האספקה אך ורק בהצגת חשבונית הקניה.
 2. האחריות הינה לתקינות המוצר בתקופת האחריות בלבד.
 3. אמוקס סחר בע”מ מתחייבת לתקן או להחליף כל מוצר שיש בו קלקול או פגם ואשר נתגלה במהלך תקופת האחריות והנובע מתכנון רשלני ו/או שימוש בחומרים שאינם מתאימים או פגם אחר בהליך הייצור.
 4. האחריות על פי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
  • הקלקול ו/או התקלה נגרמו על ידי שימוש בלתי סביר, חבלה, תאונה, טיפול לרבות ניקוי רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר או כזה הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו ללקוח.
  • במקרים של כח עליון.
  • במידה ונערכו שינויים ו/או שיפוצים ו/או התאמות במוצר על ידי הלקוח או מי מטעמו.
  • האחריות אינה חלה במקרים של שבר, אלא אם הובא לידיעת אמוקס סחר בע”מ במעמד האספקה.
  • הקלקול ו/או התקלה נגרמו בזדון או במעשה או במחדל או כתוצאה מרשלנות שלא על ידי אמוקס סחר בע”מ או מי מטעמה, או במהלך הובלת המוצר שלא על ידי מוביל מוסמך מטעמה של אמוקס סחר בע”מ.
  • האחריות לא תחול על שריטות, שינויים בצבע, בציפוי, כתמים או פגמים אלא אם נתגלו והובאו לידיעתה של אמוקס סחר בע”מ במועד האספקה.
  • מובהר כי האחריות לא תחול על כל נזק עקיף /או תוצאתי ו/או נזקי גוף אשר עלול להיגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש, תיקון, פירוק, או כל סיבה אחרת.
 5. הערות כלליות:
  • האחריות על פי תעודה זו הינה לציוד הנרכש מאמוקס סחר בע”מ או ממפיציה או מנציגיה בלבד
  • האחריות אינה ניתנת להעברה ללקוח אחר.
  • מוסכם ומובהר כי האחריות מוגבלת לעלות התיקון של החלק התקול או החלפת המוצר ואין החברה אחראית לכל נזק עקיף או הפסד כספי שעלול להיגרם עקב פעילותו הבלתי תקינה של המוצר.
 6. האחריות מוגבלת אך ורק לאמור בתעודת אחריות זו ואינה חלה על נזק אחר שלא תואר לעיל.
 7. חברת אמוקס סחר בע”מ תעשה ככל אשר ביכולתה לתת שרות במסגרת היכולות אשר עומדות לרשותה ולפתור את הבעיה על הצד הטוב ביותר.
 8. איך פונים אלינו?
  • בכתובת: אמוקס סחר בע”מ, ת.ד. 31 , מיקוד 2017900 , משגב
  • מייל: info@amox.co
  • טלפון:        0548-222-333

מחלקת השירות שלנו תשמח לסייע לכם בכל נושא. בנוסף אתם מוזמני לבקר באתר האינטרנט שלנו www.amox.co לקבלת מידע נוסף אודות הפתרונות שלנו ותשובות על שאלות נפוצות.